Michał Bursztynowicz

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu zdobytemu w praktyce prowadzenia postępowań administracyjnych znam ich realia i uwarunkowania.
Ekspert LEX Budownictwo
i LEX Ochrona Środowiska
Wolters Kluwer Polska
od 2014 r.
ekspert w zakresie prawa budowlanego i postępowania administracyjnego: współpraca przy tworzeniu LEX Budownictwo i LEX Ochrona Środowiska, w tym udzielanie odpowiedzi na pytania klientów (ponad 2050 udzielonych odpowiedzi), prowadzenie szkoleń dla projektantów i organów administracji publicznej, sporządzanie komentarzy do przepisów prawa budowlanego oraz autorstwo publikacji książkowych
Autor publikacji
czasopisma i portale branżowe
od 2014 r.
prawo.pl, Gazeta Prawna, Rzeczpospolita (Konferencje), Wiedza i praktyka (Prawo budowlane w praktyce, Nowa geodezja w praktyce), Budujemy Dom
Doradca/ekspert
ogólnopolska spółka deweloperska
od 2022 r.
świadczenie pomocy prawnej na rzecz spółki oraz spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej w zakresie postępowań administracyjnych
Wykładowca
Politechnika Wrocławska
od 2022 r.
Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego - Studia Podyplomowe - Gospodarka Nieruchomościami
prowadzone przedmioty: Źródła informacji o nieruchomościach, Ochrona danych osobowych
Doktorant
Szkoła Doktorska Uniwersytetu Wrocławskiego
od 2022 r.
Kolegium Doktorskie Nauk Prawnych - Instytut Nauk Administracyjnych - Zakład Postępowania Administracyjnego i Sądownictwa Administracyjnego
Kierownik Oddziału Orzecznictwa
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
we Wrocławiu Wydział Infrastrukruty
2012-2022
zarządzałem 16-osobowym zespołem
zadania Oddziału:
- wykonywanie zadań administracji architektoniczno-budowlanej w II instancji wynikających z przepisów ustawy Prawo budowlane polegających na nadzorze i kontroli nad przestrzeganiem przepisów Prawa budowlanego w zakresie dotyczącym obowiązków Wojewody
- prowadzenie postępowań w II instancji w zakresie rozpatrywania odwołań i zażaleń od decyzji i postanowień w obszarze wynikającym z ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
- prowadzenie postępowań nadzwyczajnych wszczynanych z urzędu lub na wniosek w sprawach związanych z pełnieniem przez Wojewodę roli organu administracji architektoniczno-budowlanej wyższego stopnia
- współpraca z organami nadzoru budowlanego
- przygotowywanie odpowiedzi na skargi wniesione przez strony do wojewódzkiego sądu administracyjnego i uczestniczenie w rozprawach przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu i Naczelnym Sądem Administracyjnym

(w latach 2012-2020 - starszy inspektor wojewódzki)
Członek pozaetatowy
Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Wrocławiu
2016-2022
jako sprawozdawca orzekałem w sprawach z zakresu:
- gospodarki nieruchomościami
- ochrony środowiska, ochrony przyrody i ochrony zwierząt
- odpadów i utrzymania porządku i czystości w gminach
- dróg publicznych, prawa o ruchu drogowym, transportu drogowego
- egzekucji administracyjnej
- pomocy społecznej
(c)2022-2024, Wszelkie Prawa Zastrzeżone - Michał Bursztynowicz